1. ĐẢNG ỦY
  • Phạm Trọng Quán

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

  • Phạm Ngọc Thạo

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  • Phạm Trọng Quán

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  • Phạm Phú Tuấn

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  • Phạm Quang Tuyên

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

  • Nguyễn Đức Chương

   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

  • Phạm Trọng Nghị

   Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

  • Phạm Trọng Tuấn

   Chức vụ: Xã đội trưởng

  • Nguyễn Đức Tưởng

   Chức vụ: Công chức Lao động TBXH

  • Bùi Duy Tùng

   Chức vụ: Trưởng công an xã

  • Nguyễn Đình Tiễu

   Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

  • Nguyễn Ngọc Dương

   Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND xã

  • Phạm Kong Đệ

   Chức vụ: Công chức Tài nguyên môi trường

  • Nguyễn Văn Thiển

   Chức vụ: Công chức Tài chính kế toán